У США українського школяра визнали генієм

Самуїл Кругляк

Деся­ти­кла­сник із Оле­ксан­дрії (Кіро­во­град­ська область) Самуїл Кру­гляк здобув перемогу у націо­наль­ному етапі між­на­ро­дного кон­курсу науково-технічної твор­чо­сті шко­ля­рів Intel ISEF 2015 і отри­мав право взяти участь в Олім­пі­аді геніїв, що від­бу­ва­лася в місті Освего, штат Нью-Йорк.

Школяр заво­ю­вав бронзу серед двох тисяч вина­хі­дни­ків з усього світу. Про­ект Саму­їла Кру­гляка має назву «Отри­ма­ння еле­ктро­енер­гії з атмо­сфери». Юнак про­по­нує добу­вати еле­ктро­енер­гію з пові­тря за допо­мо­гою шту­чної іоні­зо­ва­ної хмари за раху­нок силь­ного еле­ктри­чного поля, яке випро­мі­ню­ва­ти­ме­ іоні­зу­ю­ча вежа.

За під­ра­хун­ками, один кіло­ват такої еле­ктро­енер­гії буде кошту­вати три копійки. Вина­хід хлопця перед­ба­чає видо­бу­ва­ння не лише еле­ктро­енер­гії, а й води.

За підтримкою ідеї зверталися до місце­вої влади, але відповіді не отримали. Про хло­пчика в Укра­їні дізна­лися лише тоді, коли він пере­міг у Нью-Йорку. Міні-модель уста­новки, зібрана в київ­ській лабо­ра­то­рії МАН, вже успішно пра­цює і пока­зує резуль­тати.

Дру­гий етап про­е­кту пла­ну­ють реа­лі­зу­вати в Оле­ксан­дрії, де під гене­ру­ючу вежу може бути вико­ри­стана труба поки­ну­тої ТЕЦ-1–2, проте на це потрі­бні зна­чні кошти спон­со­рів.

Крім диплому, Самуїл Кру­гляк отри­мав можли­вість без­ко­штов­ного навча­ння в одному з вишів США та щомі­ся­чну сти­пен­дію близько 700 дола­рів.

Фото: svoetv.com.

Помилка в тексті? Виділи її, натисни Shift + Enter або клікни тут.

comments powered by Disqus