Навчання і практика за кордоном: як домовитися з університетом?

глобус

Навчання в університеті за кордоном – чудовий досвід та клондайк можливостей. Особливо, якщо ти – студент українського вишу, в якому налагоджені процедури міжнародних обмінів з іноземними університетами. З’ясовуємо, як універ може забезпечити безперервність твоїх студій в Україні, якщо виникло бажання повчитися за кордоном, і що для цього потрібно.

Академічна мобільність студентів: що це і хто має право

Академічна мобільність – право «відірватися» від українського вишу та поїхати за кордон на навчання чи стажування, не втрачаючи статусу студента в Україні.

До програм академічної мобільності належить навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх угод між вишами-партнерами:

 • без отримання другого диплома;
 • з можливістю отримання двох дипломів – національного та іноземного.

Сюди також входить проходження мовної, навчальної та виробничих практик.

До участі у програмах академічної мобільності допускаються студенти з другого курсу бакалаврату і ті, які вчаться на магістрів. Документація та формальності, що вимагаються від студента рідним університетом і тим, де він збирається навчатися, є гарантією того, що:

 • мова не про трудову міграцію, і ти повернешся після закінчення навчання в Україну;
 • ти не будеш жити на вулиці, тебе не продадуть у рабство;
 • навчання за кордоном не минуло дарма і зарахується тобі не тільки в карму, а й у диплом державного зразка (якщо тільки ти там не здобуватимеш другу вищу освіту).

Реклама

Конкурс, аплікаційна форма та угоди з університетами

Відбір студентів для участі у програмах академічної мобільності здійснюється конкурсною комісією університету. У випадку, якщо студент бере участь у міжнародній програмі, конкурс проводить організація, яка надає студенту грант. Проходження конкурсу можна пояснити бажанням університету зробити процедуру відбору більш прозорою.

Обов’язковими документами, що завжди фігурують у процедурі узгодження з університетом виїзду на навчання за кордон, є:

 • аплікаційна форма з необхідною інформацією про мобільного студента, яку вимагає потенційний заклад;
 • угода про навчання ECTS, де зазначають перелік навчальних дисциплін, які студент планує отримати в іншому навчальному закладі, а також кодовий номер та кількість кредитів ECTS, призначених цим дисциплінам. Угоду укладають на семестр або навчальний рік. Вона має бути підписана домашнім, іноземним університетами та студентом;
 • угода про навчання з виробничої практики, в якій мають бути чітко прописані місце проходження практики, її тривалість, опис робочого завдання, права та обов’язки студента та очікувані результати. Також там мають бути положення про роль роботодавця. Угоду про підготовку повинні підписати три сторони: студент, домашній виш та роботодавець;
 • академічна довідка.

Із паперовою рутиною допоможе куратор, якого призначать у Відділі академічної мобільності.

довідка

Академічна довідка

Академічна довідка за формою ECTS підтверджує, що ти виконав навчальну програму. У довідку вносять перелік вивчених предметів, присвоєних кредитів та оцінок в системі оцінювання ECTS. Документ заповнюють українською та англійською мовами і використовують у двох випадках:

 • під час виїзду на навчання (тоді видає базовий університет);
 • під час повернення з навчання (видає закордонний університет).

Академічну довідку для студента готує деканат (диспетчер чи методист) під контролем координатора ECTS факультету твого університету.

Така довідка дає змогу координаторам ECTS закордонного вишу визначити відповідність рівня предметів у програмі навчання, яка запропонована в анкеті-заяві, і перевірити фактичне виконання всіх передумов.

Після завершення програми навчання за кордоном студент отримує виписку навчальних досягнень (за такою ж формою), що видається закордонним університетом та описує здобутки студента протягом навчання.

Відповідальний за якість довідки – координатор ECTS факультету, а не ти.

Університет надсилає академічну довідку до іноземного вишу ще до твого від’їзду за кордон.

Термін навчання студентів за кордоном не повинен перевищувати двох років. На час навчання у виші-партнері студенту за його заявою в домашньому університеті надається академічна відпустка або ж індивідуальний план навчання.

Індивідуальний план

Індивідуальний план затверджується для студентів, термін навчання яких за кордоном не перевищує 6 мiсяцiв i закiнчується до початку нового навчального року. Індивiдуальний план розробляє куратор-консультант – викладач кафедри, який рекомендує студента до виїзду за кордон на навчання. План має бути затверджений на засіданні кафедри.

Документи для індивідуального плану:

 • заява на ім’я ректора, завірена деканом факультету за погодженням проректорів та начальника відділу міжнародних і регіональних зв’язків;
 • рекомендація кафедри про переведення студента на індивідуальний план навчання;
 • подання декана факультету;
 • оригінал запрошення на навчання або проходження практики в іноземному виші та його офіційно засвідчений переклад українською мовою;
 • копія навчальної картки студента.

Навчальний відділ видає наказ про переведення на індивідуальний план навчання. Аби перевестися на «індивідуальне», ти не повинен мати академічної заборгованості за цей навчальний рік і попередні. Навчання за iндивiдуальним графіком також не звільняє від виконання навчальної програми в унiверситетi.

отпуск

Йдемо в академічну відпустку!

Якщо студент обрав закордонний виш, зміст програми навчання в якому не ідентичний програмі в базовому університеті, він може перервати навчання із правом отримання академічної відпустки терміном до одного року. Вона може бути продовжена ще максимум на рік.

Правом на отримання академічної відпустки у зв’язку з навчанням чи практикою за кордоном можна скористатися тільки раз. Першокурсники взяти академвідпустку не можуть.

Академічна відпустка надається наказом на пiдставi:

 • поданої заяви на ім’я ректора;
 • оригіналу запрошення з іноземного університету;
 • витягу із протоколу засідання кафедри;
 • заяви батьків про згоду на навчання студента за кордоном (для неповнолітніх);
 • інформацію про іноземний виш, необхiдну для прийняття рішення про надання академічної відпустки (офiцiйний сайт навчального закладу, адреса, контактні дані, напрямки підготовки).

Документи варто подати до навчального відділу заздалегідь, не пiзнiше, ніж за два тижні до дати запланованого від’їзду.

Варто зауважити, що програми на зразок Work&Travel не є програмами мобільності студентів, тому до часу навчання не зараховуються (і не потребують отримання академвідпустки та індивідуального плану).

А стипендія нікуди не тікає!

Якщо ти навчаєшся в українському університеті на бюджеті й отримуєш стипендію, то так само отримуватимеш її впродовж поточного семестру навчання за кордоном. За старими правилами: якщо складеш сесію в середньому на четвірки.

Щоб отримувати стипендію в наступному семестрі, треба подати до стипендіальної комісії факультету, студентом якого ти є в базовому університеті, довідку про результати сесії, підписану деканом і скріплену печаткою закордонного університету, де тимчасово навчаєшся.

Ти також маєш право на отримання місця в гуртожитку після повернення, якщо до виїзду за кордон мешкав у гуртожитку університету і на момент від’їзду не мав боргів щодо оплати за проживання.

зарахування

Зарахування навчання в іноземному університеті

Українські університети гарантують, що період навчання за кордоном та отримані кредити ECTS обов’язково будуть зараховані до поточного періоду навчання.

Протягом місяця після повернення ти повинен надати академічну довідку з іноземного університету до Відділу академічної мобільності та звіт за весь період навчання чи стажування з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів та оцінок.

Відповідальний адміністратор переведе всі кредити, отримані в іноземному університеті, до офіційної програми навчання студента в базовому виші, тобто перезарахує їх. Ці кредити згодом внесуть у Додаток до диплому з приміткою, в якій зазначатиметься навчальний заклад, в якому вони були отримані. Адміністратор також встановить, чи були виконані вимоги навчального плану, погоджені в Угоді про навчання.

Якщо ти брав академвідпустку, потрібно написати заяву на ім’я ректора про поновлення.

При невиконанні наданого тобі індивідуального навчального плану після повернення доведеться ліквідовувати академічну заборгованість (аби не відрахували).

Коли за навчання заплатить держава

Якщо:

 • ти відмінник;
 • пишеш наукові статті;
 • твоя спеціальність є пріоритетною (згідно з переліком на сайті http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0454-13/paran13#n13);
 • добре володієш іноземними мовами (а ще краще, коли маєш мовний сертифікат), то держава готова оплатити твоє навчання (і навіть стажування) за кордоном.

До пріоритетних напрямів освіти і науки належать нанохімія, прикладна екологія та збалансоване природокористування, фізика наносистем, системи штучного інтелекту, програмна інженерія, молекулярна біотехнологія та ще ціла плеяда ультрасучасних напрямків.

Для розгляду твоєї кандидатури на Вченій раді вишу тобі треба подати на ім’я ректора:

 • заяву із проханням про направлення на навчання або стажування;
 • витяг із протоколу засідання кафедри університету з висновком про твою рекомендацію на навчання або стажування;
 • довідку про результати навчання чи звіт про результати провадження науково-дослідницької (науково-технічної) діяльності;
 • проект індивідуального плану навчання або стажування з інформацією про їхню мету й термін, програму навчання чи види запланованої наукової роботи, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів.

За результатами розгляду Вчена рада розробляє рекомендацію, яку потім надсилає до конкурсної комісії МОН, яка і прийме остаточне рішення: відправляти тебе за бюджетні кошти на навчання/стажування за кордон чи ні.

Зичимо Тобі успіху!

Фото: raumrot.com, blog.knukim.edu.ua

Помилка в тексті? Виділи її, натисни Shift + Enter або клікни тут.

comments powered by Disqus